Shri R.P.N. Singh & Shri Jairam Ramesh addressed the media today

Shri R.P.N. Singh & Shri Jairam Ramesh addressed the media today