Shri Rahul Gandhi's media bite at the Parliament House

Shri Rahul Gandhi's media bite at the Parliament House