Shri Rahul Gandhi media byte at Parliament House

Shri Rahul Gandhi media byte at Parliament House