Shri Rahul Gandhi speech at Khel Parisar Ground, Mahendragarh, Haryana

Shri Rahul Gandhi speech at Khel Parisar Ground, Mahendragarh, Haryana